Artikel 1 Algemeen

1.Marcam Trademark Attorneys (hierna te noemen Marcam)
Voor Marcam zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing
Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en kunnen alleen worden aanvaard door Marcam. Toepasselijkheid van de artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle offertes van Marcam zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij van de hand gewezen.
4. Indien er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. Ook bij afwijking van een of enkele van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt dat de andere bepalingen onverkort van toepassing zijn en blijven.
5. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met Marcam gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met Marcam gesloten overeenkomst.
6. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

1. Marcam zal de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen en met de vereiste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid uitvoeren, zoals een goed opdrachtnemer betaamt. Bij de uitvoering van de opdracht kan Marcam zich laten bijstaan door derden die door Marcam bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
2. Uitvoering van de opdracht zal geschieden op basis van de informatie die door de opdrachtgever aan Marcam is verstrekt. Opdrachtgever zal Marcam dan ook tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht relevante instructies en informatie voorzien. Indien opdrachtgever Marcam niet tijdig voorziet van instructies of informatie en er daardoor een termijn dreigt te verstrijken, zal Marcam, indien mogelijk, een verlenging van de termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever. Wanneer een termijn desalniettemin verstrijkt, is Marcam niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Evenmin is Marcam aansprakelijk voor het niet uitvoeren van niet expliciet aan haar opgedragen werkzaamheden.
3. Marcam kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Voor het geval deze derden hun aansprakelijkheid willen beperken, machtigt opdrachtgever Marcam om deze aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden. Hoewel Marcam alle zorgvuldigheid zal betrachten bij het selecteren en inschakelen van derden, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van het uitvoeren van de opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Marcam voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.
4. Elk door Marcam verrichte depot kan bij opdracht worden opgenomen in de merkbewakingsservice van Marcam.
5. De merkbewakingsservice is een jaarabonnement, met een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Mocht de opzegging niet op tijd geschieden, dan wordt het abonnement automatisch verlengt voor de periode van één jaar.
6. Nadat een merk volledig is geregistreerd, verkrijgt Marcam het recht om dit merk te tonen op haar website, in haar nieuwsbrieven en in andere mogelijke uitingen.

Artikel 3 Geheimhouding

1. Marcam zal volstrekte geheimhouding betrachten over elke mededeling van vertrouwelijke aard die daartoe door of namens opdrachtgever aan Marcam is verstrekt.
2. Marcam communiceert mede op elektronische wijze. Indien er door deze wijze van communicatie fouten ontstaan of derden bekend worden met de inhoud van de verstrekte informatie, is Marcam niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van deze wijze van communicatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Marcam is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Marcam
2. Marcam is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van Opdrachtgever, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.
3. Marcam is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade is niet groter dan het bedrag dat de verzekering van Marcam vergoedt plus het eigen risico van Marcam bij deze verzekering. Als de verzekering niets uitkeert, is de aansprakelijkheid van Marcam nooit groter dan € 1.500,-. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Declaraties, honorarium, betaling, kosten

1. In de regel verlangt Marcam volledige vooruitbetaling van de opdrachtgever. Marcam is gerechtigd pas een aanvang te nemen met de uitvoering van de opdracht indien volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het betaalde zal worden verrekend met eventuele later door Marcam te factureren aanvullende werkzaamheden
2. De honoraria van Marcam worden berekend met inachtneming van de gebruikelijke
tarieven van Marcam, waarbij het resultaat van de verrichte werkzaamheden niet van belang is. In de honoraria zijn begrepen de vergoedingen van tijd die ten behoeve van opdrachtgever is besteed alsook een vergoeding voor algemene vaste kantoorkosten. Marcam zal aan opdrachtgever ook een opslag in rekening brengen voor variabele kantoorkosten, waarbij deze kantoorkosten worden doorberekend als percentage van de honoraria.
3. Naast de variabele honoraria die door Marcam zal worden doorberekend op basis van het door haar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal aan een opdracht bestede uren, hanteert Marcam ook vaste honoraria.
4. Aan opdrachtgever worden alle kosten die in verband met het uitvoeren van een opdracht ontstaan in rekening gebracht. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen taksen, reis- en verblijfkosten, kosten van gemachtigden of andere deskundigen, kosten van koeriersdiensten en kosten van vertalingen.
5. Door Marcam aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen en offertes hebben een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij door Marcam uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
6. Alle facturen dienen volledig, zonder korting of verrekening aan Marcam te zijn betaald binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn. Wanneer op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Het staat Marcam vrij om tussentijds declaraties te zenden.
7. Indien er een geschil zou ontstaan tussen opdrachtgever en Marcam geeft dit opdrachtgever niet het recht om betaling van de declaraties op te schorten of te weigeren.
8. Bij het verzuimen binnen de gestelde termijn tot betaling over te gaan, zal opdrachtgever van rechtswege zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim zijn en is zij over het verschuldigde bedrag, onverminderd overige rechten van Marcam, wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
9. Alle kosten die Marcam in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen door de opdrachtgever van de facturen, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Beëindiging, overmacht

1. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien: – opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden schendt; of – opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel dan wel ten dele onder bewind wordt gesteld, of wanneer er een tot één van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend; of – opdrachtgever de bedrijfsvoering in dan wel de zeggenschap over haar onderneming of een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, ontbonden respectievelijk geliquideerd wordt dan wel anderszins sprake is van staking van de bedrijfsuitoefening van opdrachtgever; of – conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van dan wel ten laste van opdrachtgever.
2. In de in lid 1 bedoelde situatie is Marcam gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling buiten rechte onmiddellijk
eenzijdig, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding door Marcam zal Marcam niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever. De ontbinding laat bovendien overige aan Marcam toekomende rechten onverlet, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
3. Bedragen die Marcam voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
4. Naast de overige rechten die aan Marcam toekomen, is Marcam gerechtigd in geval van overmacht de nakoming en uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst tot ontbinding over te gaan, zonder dat Marcam hierbij gehouden is tot enige schadevergoeding.
5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van opdrachten aan Marcam die niet te wijten is aan schuld van Marcam, noch voor haar rekening komt. Van overmacht is in ieder geval sprake indien Marcam niet kan nakomen als gevolg van ziekte, dood of andere verhindering van een medewerker van Marcam.

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze

1. De onderlinge rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Marcam wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Marcam zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel.
2. Het staat Marcam vrij om – indien zij dit wenst – in afwijking van artikel 7.1 een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 8 Vertalingen algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.
Indien er bij de vertaling en uitleg van deze algemene voorwaarden een verschil is tussen
de Nederlandse en buitenlandstalige tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

CONTACT

Bent u benieuwd wat we voor u kunnen doen? Of heeft u een specifieke vraag?
Dan maken we graag kennis.